Računovodski nasveti

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je do zadnje novele ZDDPO-2 objavljene v Ur. listu RS št.30/2012 z dne 26.-04.2012 znašala 20%.
V prehodnem obdobju se stopnja znižuje postopoma na 15 %.
Pregled dinamike zniževanja stopnje po letih:

- v letu 2012 znaša stopnja 18%,
- v letu 2013 znaša stopnja 17%,
- v letu 2014 znaša stopnja 16% *
- v letu 2015 znaša stopnja 15% *
-------------------------------
- v letu 2016 znaša stopnja 17%
- v letu 2017 znaša stopnja 19%
- v letu 2018 znaša stopnja 19%.

* Pomembno !!!

- za leto 2014 se prekine dinamika zniževanja in se ohrani stopnja 17%

- za leto 2015 se prekine dinamika zniževanja in se ohrani stopnja 17%

-----------------

* popravek na 17% je objavljen v Ur.listu 83/2013 (ZDDPO-2J) - preneha se postopno znizevanje stopnje, tako, da se za leto 2014 in naprej ohrani stopnja 17%.

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ( Vir: FURS )

Najnižja osnova za obračun prispevkov delojemalcev je, v skladu s četrtim odstavkom 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: povprečna plača). Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo vsi prispevki.

Minimalna osnova za prispevke se uvaja postopoma in v prehodnem obdobju znaša:

• v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
• od 2015 do vključno 2017: 52 % povprečne plače,
• v 2018: 54 % povprečne plače,
• v 2019: 56 % povprečne plače,
• v 2020: 58 % povprečne plače,
• od 2021 dalje: 60 % povprečne plače.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen ZPIZ-2. V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne plače. Glede na stališče Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se za vsa izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Zavezanci za plačilo prispevkov za razliko med najnižjo osnovo in plačo oziroma nadomestilom plače so delojemalci in delodajalci, razen za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za prispevke za zdravstveno zavarovanje, kjer so delodajalci tudi zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca (152. člen ZPIZ-2 in 50. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ). Če se prispevek za zdravstveno zavarovanje in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujeta od najnižje osnove za prispevke, kot je določena z ZPIZ-2, je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje zavarovanca od razlike med najnižjo osnovo za plačilo prispevka ter plačo ali nadomestilom plače, zavarovanec pa za del prispevka, ki odpade na plačo ali nadomestilo plače.

Določba 144. člena ZPIZ-2 se glede najnižje osnove za obračun prispevkov nanaša na plače in nadomestila plač. Tako se uporablja tudi pri izplačilu nadomestila za čakanje po 138. členu Zakona o delovnih razmerjih–ZDR-1. Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. V skladu z drugim odstavkom 138. člena ZDR-1 ima delavec v primeru čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1.

Glede na navedeno, je treba pri izplačilu nadomestila plače po 138. členu ZDR-1 obračunati in plačati prispevke, v skladu z določili 144. člena ZPIZ-2, od izplačanega nadomestila oziroma od najnižje osnove, če izplačano nadomestilo ne dosega zneska najnižje osnove za obračun prispevkov.

Celotno besedilo podrobnejšega opisa davčne obravnave dohodkov iz delovnega razmerja je dostopno na spletni strani FURS na spodnji povezavi:
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/...

Minimalna pokojninska osnova za leto 2019

Na podlagi 410. člena ZPIZ-2, je minimalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za leto 2019 določena v višini 56% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

V času pisanja tega sestavka še ni znana povprečna plača zaposlenih v RS za leto 2018, velja za januar in februar osnova iz leta 2017, ko je znašala povprečna letna plača 1,626,95 evrov.

Tako znaša za meseca januar in februar 2019 minimalna osnova za plačilo prispevkov 911,09 evrov .

Meseca marca bo znan podatek o povprečni plači zaposlenih v RS za leto 2018, takrat se bo tudi spremenila minimalna osnova za plačilo prispevkov.

Razlika med minimalno pokojninsko osnovo in minimalno plačo

Minimalna pokojninska osnova # minimalna plača !!!!

Minimalna plača za leto 2019 je določena z Zakonom o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), ki v svojem 5. členu določa osnove za naslednje dve leti:

Minimalna plača od 01.01.2019 do 31.12.2019 je 886,63 evrov
Minimalna plača od 01.01.2020 do 31.12.2020 je 940,58 evrov

Od 01.01.2021 pa bo višino minimalne plače določil minister za delo.

Iz arhiva "Minimalna plača":

od 1. januraja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evrov

od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evrov

od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,93 evrov

od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evrov

od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evrov

od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evrov

od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evrov

od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evrov

od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evrov

od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evrov

od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evrov

od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evrov

od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evrov

od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007: 521,83 evrov (125.052,00 SIT)

od avgusta 2005: 122.600,00 SIT

od avgusta 2004: 117.500,00 SIT

POMEMBNO !!!! OD 1.1.2016 DALJE V minimalno plačo se ne vštevajo:

– dodatek za nočno delo,

– dodatek za delo v nedeljo,

– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Minimalna plača se začne obračunavati v skladu Z Zakonom o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A) za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

KODEKS - RAČUNOVODSKA NAČELA

http://www.si-revizija.si/racunovodje/dokumenti/kodeks_racunovodskih_nac...

http://www.si-revizija.si/racunovodje/dokumenti/kodeks_etike-racunovodja...

Povračilo stroškov prehrane ( OBVEZNO POROČATI Z OBRAZCEM REK-1)

Povracilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davcno osnovo dohodka iz del.razmerja (DODDR), za vsak dan, ko je delavec na delu prisoten 4 ure ali vec,do višine 6,12 eur.Ce je delavec na delu prisoten 10 ur ali vec,se za ta dan, poleg povracila 6,12 eur skladno s prejšnjim odstavkom,v DODDR ne všteva povracil...o stroškov za prehrano,do višine 0,76 eur za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti na delu.

Prevoz na delo in z dela ( OBVEZNO POROČATI Z OBRAZCEM REK-1)

- javno prevozno sredstvo, če je delovno mesto oddaljeno najmanj 1 km

- če je najbližje postajališče javnega prevoza oddaljeno od kraja bivanja več kot 1 km se obračuna 0,18 eur /km
...
- če ni javnega prevoznega sredstva se obračuna 0,18 eur/km
Kilometrina za službena potovanja znaša 0,37 eur/km

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji ( OBVEZNO POROČATI Z OBRAZCEM REK-1)

a) od 6 do 8 ur - 7,45 eur

b) od 8 do 12 ur - 10,68 eur
...
c) nad 12 ur do 24 ur - 21,39 eur

Zmanjšanje dnevnice ( OBVEZNO PROOČATI Z OBRAZCEM REK-1) :

a) če službeno potovanje traja od 8 do 12 ur in je ob nočitvi plačan tudi zajtrk se zmanjša 15%

b) če službeno potovanje traja od 12 do 24 ur in je ob nočitvi plačan tudi zajtrk se zmanjša 10%

Jubilejne nagrade - do višine:

- za 10 let delovne dobe - 460 eur

- za 20 let delovne dobe - 689 eur
...
- za 30 let delovne dobe - 919 eur

- za 40 let delovne dobe - 919 eur

Višina zamudnih obresti na letni ravni je na naslednji povezavi:

https://www.bsi.si/statistika/obrestne-mere/temeljna-in-zamudna-obrestna...

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.

Kot vodilno obrestno mero zakon določa obrestno mero, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.

Skladno z zakonom, ki določa referenčni dan za izračun predpisane obrestne mere zamudnih obresti, lahko ministrstvo predpisano obrestno mero zamudnih obresti izračuna šele dan pred obdobjem, za katerega le-ta velja. Metoda izračuna predpisane obrestne mere zamudnih obresti sledi dikciji določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih.

Sama objava predpisane obrestne mere zamudnih obresti nima konstitutivnega značaja. Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti namreč določa sam zakon in ne objava Ministrstva za finance. Objava ima namreč zgolj informativni značaj. Vsi podatki, potrebni za izračun predpisane obrestne mere zamudnih obresti, so tudi javno dostopni. Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti si tako banke kot ostali zainteresirani uporabniki, upoštevajoč dikcijo ZPOMZO-1, lahko izračunajo sami. Višina referenčne obrestne mere Evropske centralne banke, ki se prišteje zakonsko določenim osmim odstotkom, je objavljena na naslovu: www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html.

Vir: Ministrstvo za finance RS

Najnižja pokojninska osnova trenutno znaša 841,98 eur.
Povezava :
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/...

Seznam upravičencev do donacij za leto 2014.
Najdete ga na naslednji povezavi :
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9904

Program za izračun obresti za vloge in likvidnostna posojila v sistemu EZR je na strani Min. za finanace na naslednji povezavi:
http://www.mf.gov.si/si/storitve/informativni_izracun_obresti_vlog_in_li...

P O M E M B N O !!!

Od 1.1.2013 dalje velja nov kontni načrt , ki ga je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 145. seji 29. avgusta 2012.
Najdete ga na naslednji povezavi :
http://www.si-revizija.si/publikacije/dokumenti/KO-priporocen_splosni.pd...

NOVI NASLOVI IN MAILI FURS

S 1.8.2014 so bili spremenjeni naslednji elektronski naslovi:

gp.durs-gdu@gov.si se je spremenil v gfu.fu@gov.si
soj.durs@gov.si se je spremenil v mediji.fu@gov.si
prijave.durs@gov.si se je spremenil v prijave.fu@gov.si
blagajne.durs@gov.si se je spremenil v blagajne.fu@gov.si
gp.durs-gdu-neplacniki@gov.si se je spremenil v neplacniki.fu@gov.si
edavki.durs@gov.si se je spremenil v edavki.fu@gov.si
gp.durs-gdu-urf@gov.si se je spremenil v gfu.uri.fu@gov.si
gp.durs-br-urf@gov.si se je spremenil v br.uri.fu@gov.si
gp.durs-kp-urf@gov.si se je spremenil v kp.uri.fu@gov.si
gp.durs-mb-urf@gov.si se je spremenil v mb.uri.fu@gov.si
gp.durs-ms-urf@gov.si se je spremenil v ms.uri.fu@gov.si
gp.durs-ce-urf@gov.si se je spremenil v ce.uri.fu@gov.si
gp.durs-kr-urf@gov.si se je spremenil v kr.uri.fu@gov.si