OPOMNIK ZA MESEC APRIL 2020

OPOMNIK POROČANJA :
Do 10.04.
- Plačilo akontacij davka iz dejavnosti ( s.p.- ji ) za mesec MAREC 2020
- Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb ( DDPO) za mesec MAREC 2020
- Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za mesec MAREC 2020
Do 15.04.
- Poročilo INTRASTAT – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za mesec MAREC 2020
Do 15.04.
- Pošiljanje podatkov v ETN ( GURS ) v zvezi s pogodbami za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu MARCU 2020
- Pošiljanje podatkov v ETN ( GURS ) v zvezi s najemnimi posli s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu MARCU 2020.
- Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike ( s.p.-je) , ki opravljajo dejavnost, za mesec MAREC 2020– (OBRAZEC OPSVZ , je na e Davkih od desetega dalje).
- Obračun prispevkov na obrazcu OPSVD za zasebnike »popoldanske s.p.«
Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za mesec MAREC 2020
Obračun do 15.04. …. PLAČILO SE LAHKO IZVRŠI DO 20.04. ( 5-dnevni zamik ; sprememba od 1.1.2017 dalje)
- Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za mesec MAREC 2020.
- Obračun in plačilo požarne takse za mesec MAREC 2020
- Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za mesec MAREC 2020, poroča se na dan izplačila dohodkov !!!!!
Obračun se odda na dan izplačila ….
PLAČILO PRISPEVKOV SE LAHKO IZVRŠI S 5-DNEVNIM ZAMIKOM.
- Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za mesec MAREC 2020
Do 20.04.
- Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za mesec MAREC 2020.
- Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za mesec MAREC 2020.
Rok je do 20. v mesecu za pretekli mesec - samo v primeru transakcij.
- Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za mesec MAREC 2020
- Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za mesec MAREC 2020
- Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za mesec MAREC 2020
- Rekapitulacijsko poročilo - RP-O - poslovanje s partnerji, davčnimi zavezanci iz EU, za mesec MAREC 2020 (dobava blaga in opravljene storitve v EU).
- Obrazec DDV-O za mesec MAREC 2020 za tiste zavezance, ki so poročali RP-O, za mesec MAREC 2020 (obveznosti za plačilo nastanejo do zadnjega delovnega dne v mesecu).
Do 08.04. ** Spremenjen urnik kroga pobota.
( vnos v aplikacijo od 06.04.2020 naprej )
- Poročanje v obvezni VEČSTRANSKI POBOT za zamude pri plačilih.
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Splosno/Urnik

Pojasnilo Ajpes:
Dolžnik mora v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPreZP-1 prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude.
Dolžnik ni več dolžan prijaviti denarne obveznosti (drugi odstavek 28. člen ZPreZP-1):
• katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic, za katere se v 32. členu ZPreZP-1 zahteva prijava v večstranski pobot;
• ki ni višja od 250 eurov;
• ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano družbo;
• ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;
• ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude;
• ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude, in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje v tej verižni kompenzaciji;
• v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.
Do 30.04..
- obrazec DDV-O - Obračun DDV za mesec MAREC 2020
- obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za mesec MAREC 2020
- obračun davka na finančne storitve za mesec MAREC 2020
- obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za mesec MAREC 2020
- obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v MARCU 2020 izplačani samostojno
- priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
- izvajalci plačilnega prometa - Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih
- obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za mesec MAREC 2020
- obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec MAREC 2020– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
ZDavP-2 45. člen (materialni roki)
(1) Začetka in teka rokov za izpolnitev obveznosti po tem zakonu ali po zakonu o obdavčenju ne ovirajo nedelje in državni prazniki oziroma drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.
(2) Če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.
Zakon o DDV določa, da se mora oddati DDV-o do zadnjega delovnega dne v mesecu, za preteklo obdobje. Primer: Če je zadnji dan nedelja, je potrebno obrazec oddati do petka in plačati izkazano obveznost.