Zasebni zavodi

Na vaša vprašanja v zvezi s poslovanjem, računovodenjem in obdavčitvijo zavodov najdete odgovor v zakonih, pravilniku, pojasnilih in povezavah, ki jih navajamo :

•Zakon o zavodih (ZZ), Ur.l.RS št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami
•Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Ur.l.RS, št. 117/06, s spremembami in dopolnitvamihttp://www.kalkum.si/
•Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, Ur.l.RS, št. 109/07, s spremembami in dopolnitvami
•Pojasnilo DURS, št. 4200-8/2008, z dne 7.2.2008, http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_...

Definicija zavoda :

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. V 18. členu Zakona o zavodih je navedeno, da lahko zavod opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Zavodi kot organizacije opravljajo razne dejavnosti kot so : vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, socialnego varstvo, otroško varstvo, varstvo invalidnih oseb, socialno zavarovanje ali druge dejavnosti. Pri opravljanju navedenih dejavnosti zavodi naj ne bi pridobivali dobičke ( 1. člen Zakona o zavodih )

Zavodi so lahko :
- zasebni in
- javni

Zavode lahko ustanovijo domače ali tuje fizične in pravne osebe.

Večino naših strank se zanima za poslovanje zasebnih zavodov, kakšni pogoji in zahteve so v zvezi z registracijo zavoda in podobno.

Odgovarjamo :
- osnovni kapital ni predpisan, vložijo se sredstva potrebna za začetek delovanja zavoda... pristojno sodišče pa presodi, ali vložena sredstva zadoščajo za ustanovitev in opravljanje dejavnosti.
- ustanovitev je obvezna pri notarju ( preko e-Vem,ni možno registrirati zavoda ) kjer se podpiše ustanovitveni akt.
- zavod vodi upravlja in zastopa direktor. Poslovodno osebo imenujejo ustanovitelji za dobo 4 let.
- ustanovitelji zavoda ne odgovrtajajo za obveznosti zavoda ( obvezno navesti v ustanovutvenem aktu ! )
- ločeno je treba izkazovati evidenco nepridobitne in pridobitne dejavnosti ( vkolikor le ta nastane pri poslovanju )
- izdelajo se letna poročila ( bilanca stanja ter podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov ), Sestavni del letnih poročil so pojasnila postavk. Navedena poročila se oddajo na AJPES. AJPES ne objavlja javno teh poročil.
- nepridobitna dejavnost ni obdavčena v kolikor pa zavod doseže prihodke in odhodke iz pridobitne dejavnosti, presežek prihodkov nad odhodki ( dobiček) je obdavčen po trenutno veljavnem ZDDPO-2.
- tudi pri zavodih nastajajo davčno nepriznani odhodki ali delno priznani (reprezentanca, sejnine, rezervacije...)zato posebej opozarjamo na navedene odhodke.
- SRS 36 - računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah....

NASVET !!!

- Ob ustanovitvi v aktu navesti vse dejavnosti ( SKD), ki jih namerava opravljati zavod ter
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki ( dobičkom )in za kakšne namene se lahko uporabi ( druge namene, opravljanje in razvoj dejavnosti in podobno )

- seznanite se z merili za opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Več o tem najdete v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, Ur. list RS št. 109/07 in 68/09. Slednjega dobite na naslednji povezavi :
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200968&stevilka=3087